Slide Title


درباره تکرا

داستان تکرا از اونجایی شروع شد که دوست داشتیم روستا جایی برای زندگی، رشد و پویایی، نشاط و افتخار آفرینی باشد. .

ادامه مطلب

اهداف

اهداف کانون توسعه کارآفرینی روستایی اندیشه پویا  (کانون تکرا) 

برنامه ها

برنامه های تکرا با رویکردهای مشارکتی تدوین شده اند و با این رویکرد بهبود خواهند یافت.

چشم انداز

آنچه چشم انداز ما را می سازد در واقع سوالها و ای کاش هایی است که در ذهن ما نقش بسته است

استراتژی ها

استراتژی های تکرا به منظور تحقق چشم انداز تکرا و دسترسی به اهداف تعیین شده است

تیم تکرا

پروژه های تکرا

در این قسمت پروژه های تکرا را ببینید

مجامع تکرا

مجمع پیشگامان

پیشگامان تکرا مردم روستایی هستند که برای زمینه سازی ورود تیم تکرا به منطقه و آماده سازی مردم روستا برای همکاری و مشارکت در اجرای این طرح فعالیت می کنند.

مجمع کارآفرینان روستایی

این مجمع به منظور تبادل و به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه  در حوزه کارآفرینی روستایی تشکیل و با همکاری یکی از دانشگاه های عضو مجمع معین به مستندسازی تجربیات می پردازند.

مجمع معین

سازمان ها، موسسات، نهادها، شرکت ها، سمن ها و کلیه گروه هایی که یاریگر تکرا خواهند بود و برای اجرای برنامه های تکرا نقش آفرینی خواهند کرد، اعضای مجمع معین تکرا را تشکیل می دهند.

هفته نگار جاری

این هفته: سرمایه اجتماعی

ادامه مطلب


نقش دولت در روستا

هفته نگار تکرا

منابع روستا

هفته نگار تکرا

جامعه روستایی

هفته نگار تکرا

مشارکت روستاییان

هفته نگار تکرا

تولید محلی

هفته نگار تکرا