تقویم تکرا

 

رویدادهای تکرا در اسفند ماه

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

عنوان این هفته در تکرا

 

 

1

 

2

3

4

 

 

5

 

 

6

 

7

8

9

 

10

 

11

12

13

 

14

نشست تخصصی سرمایه اجتماعی و محیط زیست تکرا

 

 

15

 

16

17

18

 

19

 

20

 

 

سرمایه اجتماعی در روستا

21

22

23

24

25

 

26

 

27

نقش ریش سفیدها و گیس سفیدها و مداخله در مشکلات روستا

 

28

 

29

 

30