استراتژی ها

استراتژی های تکرا به منظور تحقق چشم انداز تکرا و دسترسی به اهداف تعیین شده آن به شرح زیر می باشد:

 

  • آماده سازی و همراه ساختن روستاییان برای فعال شدن اکوسیستم کارآفرینی روستایی در روستاهای هدف
  • ارائه خدمات مشاوره و آموزش به صاحبان ایده کارآفرینی روستایی در قالب مدرسه کسب و کار روستایی
  • پشتیبانی از تأمین زیرساختهای لازم در مسیر تجاری سازی کسب و کارهای روستایی و بازاریابی و فروش تولیدات روستایی

 

هر یک از استراتژی های فوق در قالب سه فاز عملیاتی برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.