اهداف

اهداف کانون توسعه کارآفرینی روستایی اندیشه پویا  (کانون تکرا) به شرح زیر می باشد:

تلاش در جهت:

 1. گسترش کارآفرینی روستایی به منظور تقویت نقش و جایگاه روستا در توسعه اقتصاد ملی
 2. ظرفیت سازی و ارتقاء سطح دانایی و توانایی کارآفرینان روستایی با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی روستا
 3. ترویج نگرشها و باورهای تقویت کننده ی فرهنگ و منزلت روستانشینی
 4. تسهیلگری در تبدیل ایده های کارآفرینی روستایی به بنگاه های اقتصادی روستایی با تأکید بر اشتغالسبز
 5. افزایش مشارکت مردمی در دستیابی به توسعه پایدار روستایی
 6. تقویت روحیه نشاط و پویایی روستاییان در راستای افزایش بهره وری و عملکرد روستا
 7. فراهم شدن امکانات و زیرساختهای کارآفرینی روستایی با توجه به فرصت ها و تهدیدهای موجود در منطقه
 8. برقراری تعامل و به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه میان کارآفرینان روستایی و سایر کارآفرینان
 9. فرهنگ سازی به منظور تحققمهاجرت معکوس (از شهر به روستا) با تأکید بر بهبود کارکردهای اقتصادی و معیشتی روستا
 10. برقراری تعامل میان بنگاه های اقتصادی روستایی و نهادها و سازمان های علمی-پژوهشی، دانشگاه ها و کسب و کار های موفق به منظور حمایت علمی و اجرایی از کسب و کار روستایی
 11. حمایت از جذب سرمایه داخلی و خارجی به منظور توسعه اقتصادی روستا
 12. گسترش کارآفرینی اجتماعی به منظور تسهیل توسعه روستا
 13. توانمند سازی و رقابتی ساختن بنگاه های اقتصادی روستایی
 14. ایجاد و شناسایی بازارها و بسترهای مناسب جهت ارائه محصولات و توانمندیهای روستاییان
 15. ایجاد گروه توسعه روستایی و یا تشکل های بهره برداری مناسب در سطح روستا جهت ایجاد هماهنگی داخلی و همچنین برنامه ریزی و اجرای پروژه های مرتبط با توسعه روستایی
 16. پیگیری امور مربوط به توسعه روستا از دستگاه های اجرایی ذیربط و ایجاد محیط مناسب جهت برقراری هماهنگی و همکاری در بین آنها