داستان تکرا

داستان تکرا از اونجایی شروع شد که دوست داشتیم روستا جایی برای زندگی، رشد و پویایی، نشاط و افتخار آفرینی باشد. ما دوست داشتیم روستانشینی اونقدر جذاب باشه که هیچ روستایی قصد مهاجرت نداشته باشه، مهاجرت کرده ها برگردند و حتی شهرنشین ها هم به فکر زندگی در روستاها باشند. دوست داشتیم روستا شبیه روستا باشد. رسالت و مأموریت یک روستا را انجام دهد. با ورود تکنولوژی و رسانه های ارتباطی سبک زندگی روستایی تغییر نکند. طرز لباس پوشیدن، آئین ها و آدام و رسوم روستایی فراموش نشوند. روستا واقعا روستا بماند و شبیه شهر نشود. دوست داشتیم کار روستایی ها اونقدر جذاب باشه که بخوان اون رو ادامه بدن. مشاغل پدری شون رو احیا کنن. آموزش های روز رو ببینن و شغل هاشون رو ارتقا بدن؛ به بهره وری و درآمد زایی برسن. دوست داشتیم فرصت های بکر و کشف نشده برای سرمایه گذاری و درآمدزایی در روستاها شناسایی بشن. روستایی ها بخواهند و توانا باشند تا بتونن از این فرصت ها استفاده کنند.